Activiti notify group users by email

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
katiequinn
Member II

Activiti notify group users by email

Xin chào, tôi cần gửi email đến mọi người dùng trong nhóm và nhiệm vụ mới được giao cho nhóm. Tôi đã viết một TaskListener cho điều đó. Tôi đang cố gắng để có được tất cả các id email người dùng từ nhóm Danh sách <Người dùng> người dùng = ...

1 Reply
vidhipanchal
Established Member

Re: Activiti notify group users by email

Chào,
Vui lòng hoàn thành câu hỏi của bạn.
Là nó có thể để gửi câu hỏi hoàn toàn bằng tiếng Anh? Điều đó sẽ giúp bạn nhiều hơn.

Hơn bạn,
Vidhi

ContCentric

Regards,
Vidhi